DÍKY VAŠEMU NÁKUPU POMÁHÁME

HLAVNÍ MYŠLENKOU GALERIE RATOLEST JE „UMĚNÍ(M) POMÁHAT“

– tedy prostřed­nictvím prode­je a pronáj­mu uměleck­ých děl pod­porovat děti, mladé lidi a celé rodiny z pro­gramů orga­ni­zace Ratolest Brno. Vešk­erý výtěžek galerie jde právě na čin­nost této neziskové organizace.

PÁR ČÍSEL Z GALERIE RATOLEST …

0
pro­daných děl
0
korun pro Ratolest Brno
0
zapo­jených umělců
0
výs­tav

NEJSOU TO ALE JEN ČÍSLA, JSOU TO LIDSKÉ PŘÍBĚHY!

PŘÍBĚH BÁRY A PEPÍKA

Bára (9 let) a Pepík (6 let) žili pouze se svým otcem poté, co je jejich máma opusti­la. Otec propadl alko­holis­mu a nezvládl se o své děti dostatečně starat. Sourozen­ci byli pro­to z rodiny ode­bráni a umístěni v dět­ském domově.

Otec se sám obrátil o pomoc na orga­ni­zaci Ratolest Brno. Sociál­ní pra­cov­nice orga­ni­zace s dět­mi i jejich tátou našli cíl společné práce – vytvořit doma bezpečné prostředí, do kterého se budou moci Bára s Pepíkem vrátit. 

V mez­ičase rod­ině pomáhaly zůs­tat v kon­tak­tu a také orga­ni­zo­valy společné schůzky otce i dětí se sítí odborníků. Díky pomo­ci Ratolesti Brno táta Báry a Pepí­ka začal docházet do služ­by, která mu pomohla zvlád­nout jeho prob­lém s alkoholem.

Barča s Pepíkem se nyní mohou za tátou vrátit a bezpečně vyrů­s­tat ve své rodině.

PŘÍBĚH JULIE

Julie (20 let) se potýkala s dep­re­se­mi a úzkost­mi a prob­lémy se vztahy v rod­ině a s přáteli. O službách Ratolesti Brno se dozvěděla na inter­ne­tu a rozhod­la se navštívit nízko­pra­hový klub Likusák v Brně-Líšni. 

Pra­cov­nice a pra­cov­ní­ci klubu jí pomohli s tím, jak lépe komu­niko­vat s tátou a mámou, která žije s podob­ný­mi psy­chick­ý­mi obtíže­mi. Také ji propo­jili s ped­a­gog­icko-psy­cho­log­ick­ou porad­nou pro nas­tavení indi­viduál­ního vzdělá­vacího plánu. 

Od doby, kdy Julie začala spolupra­co­v­at s Ratolestí Brno jsou si s mámou oporou ve svých zkušenos­tech s duševním onemoc­něním, s otcem komu­niku­je o svých potře­bách a podaři­lo se jí dostat se na vys­ně­nou uměleck­ou vysok­ou školu.

PŘÍBĚH PATRIKA

Patrik (12 let) začal spolupra­co­v­at s Ratolestí Brno na pop­ud Orgánu sociál­ně-právní ochrany dítěte kvůli domácím krádežím matce. Na začátku spolupráce byly vztahy v jeho rod­ině rozvrá­cené a jeho mat­ka otevřeně říkala, že Patrik je špat­ný a že by ho někdy ani nechtěla. Patrik navíc vyrušo­val ve vyučování a neplnil úkoly, kvůli čemuž mu hrozi­lo nedokončení ročníku.

Pra­cov­nice a pra­cov­ní­ci Ratolesti Brno pod­pořili Patri­ka v komu­nikaci s mámou prostřed­nictvím tzv. rodin­ných setkání, věno­vali se mu i for­mou indi­viduál­ních rozhovorů. Během sezení vyplynu­lo, že by Patrik chtěl trávit víc času se svou mámou, která se vracela z práce pozdě večer, a aby se zmírni­ly mámou uklá­dané tresty, které pro něj byly demotivující. 

Vztah a komu­nikace Patri­ka s mámou se zlepši­ly a podaři­lo se zmenšit neg­a­tivní dopad trestů na Patri­ka, který se díky tomu mohl začít více soustřed­it na školu a úspěšně dokončil ročník.

POMOZTE DALŠÍM DĚTEM NAJÍT JEJICH PŘÍBĚH SE ŠŤASTNÝM KONCEM

Každý rok v Ratolesti Brno pomůžeme více než 500 dětem, mladým lidem a členům jejich rodiny žít bezpečnější a spoko­jenější živ­ot. Díky každé­mu nákupu můžeme pokračo­vat v posky­tování těch nejk­val­it­nějších služeb.