ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Galerie Ratolest

Galerie se jmenu­je podle orga­ni­zace Ratolest Brno, z.s., která ji provozu­je. Vešk­erý výtěžek z prode­jů Galerie Ratolest jde na čin­nost Ratolesti Brno, která již od roku 1995 pomáhá sociál­ně znevýhod­něným dětem, mladým lidem a rod­inám řešit jejich nepříznivou situaci anebo jí před­cházet tak, aby měli rovné šance žít kval­it­ní živ­ot a začlen­it se do společnos­ti. Všem bez rozdílu a pokaždé zdar­ma nabízí pre­ven­tivní sociál­ní služ­by, provozu­je dva nízko­pra­hové klu­by, pomáhá mladým lidem, kteří se dostali do kon­flik­tu se zákonem, pod­poru­je a rozvíjí dobrovolnictví.

Zde si můžete přečíst víc o tom, jak Ratolest Brno pomáhá. 

Hlavní myšlenk­ou Galerie Ratolest je „umění(m) pomáhat“ – tedy prostřed­nictvím prode­je a pronáj­mu uměleck­ých děl pod­porovat děti, mladé lidi a celé rodiny těžké živ­ot­ní situaci. Pomoc jim nabízí orga­ni­zace Ratolest Brno a vešk­erý výtěžek galerie jde právě na čin­nost této orga­ni­zace.  

Zde si můžete přečíst víc o tom, jak Ratolest Brno pomáhá.

Galerie Ratolest je online galer­ií; její díla si lze prohléd­nout pouze online. Pravidel­ně během roku však pořádá prode­jní výs­tavy, kde je možné si vys­tavená díla prohléd­nut naži­vo a rov­nou si je zarez­er­vo­vat či zak­oupit. 

V pří­padě záj­mu vám můžeme také připrav­it „výs­tavu na míru“, kdy si můžete vámi vybraná díla prohléd­nout i na vlast­ní oči, v sídle orga­ni­zace Ratolest Brno v cen­tru Brna u Moravského náměstí. Pokud budete mít o výs­tavu zájem, neváhe­jte nám nap­sat.

Vys­tavu­jeme ve výs­tavních pros­torách, kavárnách, kni­hovnách, divadlech, fir­mách, jednoduše všude, kde je možné bezpečně vys­tavit obraz. 🙂 Pokud máte pros­tor, který nám chcete nabíd­nout k výs­tavě, kon­tak­tu­jte nás. O aktuál­ních výs­tavách infor­mu­jeme v sek­ci Výs­tavy a na face­bookové stránce Galerie Ratolest. Všech­ny naše výs­tavy jsou navíc prode­jní, takže jakýkoli obraz, který na nich uvidíte, můžete mít i u sebe doma!

Prodáváme a pron­a­jímáme díla od začí­na­jících i renomovaných autorek a autorů. V nabíd­ce se může obje­vit coko­liv ze široké šká­ly uměleck­ých před­mětů, ať už autorské mal­by, grafiky, ilus­trace, sochy, fotografie, tex­til nebo papíren­ské zboží. Nabíd­ku průběžně rozšiřu­jeme, pro­to se nás vyplatí stále sledovat.

 • Darováním uměleck­ého díla. Při­jímáme autorské obrazy, plaká­ty, tex­til, tisky, sochy a další umělecké před­mě­ty. 
 • Sdílením pozvánek na výs­tavy a e‑shop Galerie Ratolest mezi své známé, rod­inu, kol­e­gy a kol­eg­y­ně nebo další blízké osoby. 
 • Nabíd­k­ou pros­toru, kde bychom mohli uskutečnit výstavu.

Nabízená díla

Fotografie uměleck­ých děl zobra­zo­vané na roz­zářeném mon­i­toru nikdy nemo­hou zcela věrně zobraz­it orig­inál, který se může lišit napřík­lad odstínem nebo sytostí barvy. Před koupí si můžete vždy vybraný kus prohléd­nout naži­vo v našich pros­torách u Moravského náměstí, stačí nám jen nap­sat.

Neváhe­jte se na nás obrátit i v pří­padě, že se nemůžete rozhod­nout mezi více díly. Rádi pro vás přichys­táme vaši osob­ní „výs­tavu na míru“, abyste si je mohli prohléd­nout a porovnat.

Cenu děl urču­je jejich autor či autor­ka. Odvíjí se od tech­niky, rozměrů, jedinečnos­ti, kval­i­ty a všeobec­né zná­mosti auto­ra či autorky.

U každého díla jsou uve­de­ny jeho přes­né rozměry – šíř­ka x výš­ka v cen­time­trech. Pro snad­nější vyh­ledávání jsme obrazy rozdělili do něko­li­ka kat­e­gorií: 

 • malý (do 35 x 35 cm),
 • střed­ní (do 50 x 50 cm),
 • velký (do 100 x 100 cm),
 • extra velký (nad 100 x100 cm).  

Všech­ny díla v e‑shopu Galerie Ratolest jsou dos­tup­ná. Většinu děl máme skla­dem, něk­terá jsou v úschově u svých autorů a autorek. Po objed­nání v našem e‑shopu vám potvrdíme co nejrych­le­ji, že je dílo připravené k vyzved­nutí nebo odeslání, nejdéle vždy do desíti dnů. Pokud bychom vám dílo nemohli z jakéhokoli důvo­du dodat ihned (je na výs­tavě, usklad­něno u autorky či auto­ra atd.), infor­mu­jeme vás o tom a samozře­jmě vám vůči nám nevzniká žád­ný závazek.

Nejnovější díla vždy najdete na hlavní stránce toho­to webu v sek­ci Nejnovější díla a také na sociál­ních sítích Galerie Ratolest. Sle­du­jte nás na Face­booku a Insta­gra­mu. 

Nákup, doprava a platba

Na stránce Díla si vyberte pro­duk­ty, které se vám líbí a vložte si je do košíku. Jak­mile budete s výběrem hotovi, pře­jděte do košíku, zkon­trolu­jte, zda obsahu­je všech­ny pro­duk­ty, které jste si vybrali. Zvolte způ­sob dopravy a můžete pře­jít k plat­bě do pok­lad­ny. Po vyplnění fak­tu­račních úda­jů a způ­sobu plat­by můžete nákup dokončit. Nejpozději do 10 pra­cov­ních dnů vám objed­návku potvrdíme. Pokud si zvolíte plat­bu bankovním převo­dem, pošleme vám s potvrzením objed­návky i plateb­ní úda­je. Jinak dílo můžete uhra­dit v hotovosti při osob­ním odběru. 

Pokud si během nákupu s něčím nevíte rady, kon­tak­tu­jte nás.

Ano! Proná­jem obrazů ale není možný u všech děl. Ať už máte zájem o krátkodobý nebo dlouhodobý proná­jem jed­no­ho nebo více děl, kon­tak­tu­jte nás a dom­lu­víme se na podrobnostech. 

Můžete si zvolit mezi bankovním převo­dem a plat­bou v hotovosti při osob­ním odběru. Pokud se rozhod­nete využít bankovní převod, plateb­ní úda­je vám pošleme spolu s potvrzením objednávky.

Součástí dárkového poukazu/slevového kupónu je unikání kód, který zadáte společně s další­mi úda­ji během objed­ná­vacího pro­ce­su (v Pok­lad­ně). Cena dárkového poukazu/slevového kupónu vám bude poté auto­mat­icky odečte­na z celkové ceny objednávky.

Při­jetí vaší objed­návky zpracu­jeme nejpozději do 10 dní, pak bude expe­dová­na. Doba doručení se poté bude řídit dle pod­mínek doručo­vací služ­by, která byla při objed­návce vybrána.

Většinu pro­duk­tů naší galerie můžete mít doma již do 3 dnů od zapla­cení. Nejrych­le­jším způ­sobem dopravy je osob­ní odběr s plat­bou v hotovosti v našem sídle na třídě Kpt. Jaroše 7b v Brně. Poukazy a další dig­itál­ní pro­duk­ty můžeme po dom­lu­vě odes­lat den násle­du­jící při­jetí platby.

Dopravu pro nás zajišťu­je Česká poš­ta (Balík do ruky) a Zásilkov­na. Dos­tup­né způ­so­by dopravy se odvíjí od velikosti a váhy objed­návky a budou vám spočte­ny v nákup­ním košíku.  

 • Cena za doručení objed­návky na výde­jní mís­to Zásilkovny je 89–129 Kč.
  Ten­to způ­sob dopravy lze využít pro objed­návky do velikosti 70x120 cm a váhy do 10 kg. 
 • Cena za doručení objed­návky pomocí služ­by Zásilkov­na domů je 119–325 Kč.
  Ten­to způ­sob dopravy lze využít od malých balíků až po nadrozměrné objed­návky. 
 • Cena za Balík do ruky České poš­ty je 169–359 Kč.
  Ten­to způ­sob dopravy lze využít zejmé­na pro větší objed­návky do velikosti 150x150 cm a váhy do 30 kg. 

Ne, díla zasíláme pouze po České repub­lice.  

Každá objed­náv­ka prochází naší kon­trolou a je pečlivě zabale­na, ale přesto může dojít k poškození ces­tou k vám. V pří­padě, že s balíkem není něco v pořád­ku již při doručení, nepře­bíre­jte ho! Jestliže jste poškození našli až po převzetí balíku, vše pečlivě zdoku­men­tu­jte, vyfoťte balení i poškození. Za bezpeč­nou přepravu ručí dopravce, kterého jste si zvo­lili a je potře­ba mu způ­sobe­nou ško­du neprodleně nahlásit.

Mrzí nás, že je s dílem něco v nepořád­ku. Svůj nákup můžete samozře­jmě reklam­o­vat. Stačí nám nap­sat e‑mail na adresu galerie@ratolest.cz. Do e‑mailu prosím uveďte, vaše jméno a příj­mení, adresu, reklam­ované dílo, popis prob­lé­mu a vámi navrho­vaný způ­sob vyřízení rekla­mace (u vrá­cení peněz prosíme i o čís­lo účtu). Použít můžete také ten­to vzorový for­mulář. Do 3 dnů od obdržení rekla­mace vám potvrdíme, že jsme rekla­maci obdrželi a násled­ně ji nejpozději do 30 pra­cov­ních dní vyřídíme. 

Celý rekla­mační řád si můžete přečíst zde.

Ano, dílo můžete vrátit do 14 dnů od jeho doručení. Stačí, když nám na e‑mail galerie@ratolest.cz oznámíte, že odstupu­jete od smlou­vy. Vámi odeslaný e‑mail musí obsa­ho­vat násle­du­jící for­mu­laci „Já, (jméno a příj­mení), tím­to odstupu­ji od smlou­vy, kter­ou jsem s vámi uzavřel/a.“. Zboží, které jste si zak­oupili nám poté musíte na své nák­la­dy zaslat na adresu Ratolest Brno, z.s. – Galerie Ratolest, tří­da Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno. Po obdržení vrá­ceného zboží vám zašleme peníze zpět. Pro odstoupení od smlou­vy můžete použít i ten­to for­mulář. 

Více o odstoupení od smlou­vy si můžete přečíst zde.