Všeobecné obchodní podmínky Galerie Ratolest

Tyto všeobec­né obchod­ní pod­mínky („Pod­mínky“) upravu­jí v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občan­ský zákoník, ve znění pozdějších před­pisů („Občan­ský zákoník“) vzá­jem­ná prá­va a povin­nos­ti Vás, jako kupu­jících, a Nás, jakož­to prodá­va­jících, která vznikla v sou­vis­losti nebo na zák­ladě kup­ní smlou­vy („Smlou­va“) uza­vřené prostřed­nictvím E‑shopu na webových stránkách www.galerieratolest.cz.  

Všech­ny infor­ma­ce o zpra­cov­ání Vašich osob­ních úda­jů jsou obsaže­ny v Zásadách zpra­cov­ání osob­ních úda­jů, která naleznete zde: www.galerieratolest.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Ustanovení těch­to Pod­mínek jsou nedíl­nou součástí Smlou­vy. Znění Pod­mínek můžeme jed­nos­tran­ně měnit či doplňo­vat. Tím­to ustanovením nej­sou dotče­na prá­va a povin­nos­ti vzniklá po dobu účin­nos­ti před­chozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, komu­niku­jeme primárně na dálku. Pro­to i pro naši Smlou­vu platí, že jsou použi­ty prostřed­ky komu­nikace na dálku, které umožňu­jí, aby­chom se spolu dohodli bez součas­né fyz­ické pří­tom­nos­ti Nás a Vás, a Smlou­va je tak uza­vře­na dis­tančním způ­sobem v prostředí E‑shopu, a to prostřed­nictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E‑shopu“).

Pokud něk­terá část Pod­mínek odporu­je tomu, co jsme si společně schválili v rám­ci pro­ce­su Vaše­ho nákupu na Našem E‑shopu, bude mít tato konkrét­ní doho­da před Pod­mínka­mi přednost.

1.  Některé definice

1.1 My nebo Prodá­va­jící zna­mená orga­ni­zaci Ratolest Brno, z.s., se sídlem tří­da Kapitá­na Jaroše 7b, Brno, 602 00, IČO 65348893, zap­saná v obchod­ním rejstříku pod sp. zn. L 5389/KSBR vedeném u Kra­jského soudu v Brně, e‑mail galerie@ratolest.cz, tele­fon­ní čís­lo 731 500 050;

1.2 Cena je finanční část­ka, kter­ou budete hra­dit za Zboží;

1.3 Cena za dopravu je finanční část­ka, kter­ou budete hra­dit za doručení Zboží, a to včet­ně ceny za jeho zabalení;

1.4 Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.5 DPH je daň z při­dané hod­no­ty dle plat­ných právních předpisů;

1.6 Fak­tu­ra je daňový dok­lad vys­tavený v souladu se zákonem o dani z při­dané hod­no­ty na Celkovou cenu;

1.7 Objed­náv­ka je Váš neod­volatel­ný návrh na uza­vření Smlou­vy o koupi Zboží s Námi;

1.8 Vy jste oso­ba nakupu­jící na Našem E‑shopu, právní­mi před­pisy označo­vaná jako kupující;

1.9 Zboží je vše, co můžete nakoupit na E‑shopu.

2.  Obecná ustanovení a poučení

2.1 Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E‑shopu, na zák­ladě tele­fon­ick­ého či mailového kon­tak­tu nebo na osobně.

2.2 Při nákupu Zboží je Vaše povin­nost poskyt­nout Nám všech­ny infor­ma­ce správně a prav­di­vě. Infor­ma­ce, které jste Nám poskytli při objed­nání Zboží budeme tedy považo­vat za správné a pravdivé.

3.  Uzavření smlouvy

3.1 Smlou­vu s Námi je možné uza­vřít pouze v českém jazyce.

3.2 Smlou­va je uza­vírá­na prostřed­nictvím E‑shopu, tele­fonu, mailu nebo osob­ně. Při uza­vření Smlou­vy nák­la­dy na použití komu­nikačních prostřed­ků na dálku hradíte Vy. Tyto nák­la­dy se však nijak neliší od zák­lad­ní saz­by, kter­ou hradíte za používání těch­to prostřed­ků (tedy zejmé­na za příst­up k inter­ne­tu nebo tele­fon), žád­né další nák­la­dy účto­vané Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očeká­vat. Odesláním Objed­návky souh­lasíte s tím, že prostřed­ky komu­nikace na dálku využíváme.

3.3 K tomu, aby­chom mohli Smlou­vu uza­vřít, je tře­ba, abyste na E‑shopu vytvořili návrh Objed­návky. V tom­to návrhu musí být uve­de­ny násle­du­jící údaje:

a.) Infor­ma­ce o nakupo­vaném Zboží (na E‑shopu označu­jete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Při­dat do košíku“);

b.) Infor­ma­ce o Ceně, Ceně za dopravu, způ­sobu plat­by Celkové ceny a požadovaném způ­sobu doručení Zboží; tyto infor­ma­ce budou zadány v rám­ci tvor­by návrhu Objed­návky v rám­ci uži­va­tel­ského prostředí E‑shopu, přičemž infor­ma­ce o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uve­de­ny auto­mat­icky na zák­ladě Vámi zvol­ného Zboží a způ­sobu jeho doručení;

c.) Své iden­ti­fikační a kon­tak­t­ní úda­je sloužící k tomu, aby­chom mohli doručit Zboží, zejmé­na tedy jméno, příj­mení, doručo­vací adresu, tele­fon­ní čís­lo a e‑mailovou adresu;

3.4 Pokud budeme Smlou­vu uza­vírat jakýmkoli jiným způ­sobem, budeme potře­bo­vat ste­jné infor­ma­ce. Souhrn objed­návky Vám v tom­to pří­padě pošleme ke schválení na e‑mail.

3.5 V průběhu tvor­by návrhu Objed­návky může až do doby jejího vytvoření úda­je měnit a kon­trolo­vat. Po prove­dení kon­troly prostřed­nictvím stisku tlačít­ka „Objed­náv­ka zavazu­jící k plat­bě“ Objed­návku vytvoříte. Před stiskem tlačít­ka musíte ale ještě potvrdit Vaše sezná­mení se a souh­las s těmi­to Pod­mínka­mi, v opačném pří­padě neb­ude možné Objed­návku vytvořit. K potvrzení a souh­la­su slouží zatrhá­vací políčko. Po stisku tlačít­ka „Objed­náv­ka zavazu­jící k plat­bě“ budou všech­ny vyplněné infor­ma­ce odeslány pří­mo Nám.

3.6 Vaši Objed­návku Vám do 10 dnů poté, kdy Nám bude doruče­na, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e‑mailovou adresu zadanou v Objed­návce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objed­návky a tyto Pod­mínky. Potvrzením Objed­návky z naší strany dochází k uza­vření Smlou­vy mezi Námi a Vámi. Pod­mínky ve znění účin­ném ke dni Objed­návky tvoří nedíl­nou součást Smlouvy.

3.7 Mohou nas­tat i pří­pady, kdy Vám neb­udeme moci Objed­návku potvrdit. Jed­ná se zejmé­na o situ­ace, kdy Zboží není dos­tup­né nebo pří­pady, kdy objed­náte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Infor­ma­ci o max­imál­ním poč­tu Zboží Vám však vždy v rám­ci E‑shopu pře­dem poskyt­neme a neměla by pro Vás být tedy přek­va­pivá. V pří­padě, že nas­tane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objed­návku potvrdit, budeme Vás kon­tak­to­vat a zašleme Vám nabíd­ku na uza­vření Smlou­vy v pozměněné podobě opro­ti Objed­návce. Smlou­va je v takovém pří­padě uza­vře­na ve chvíli, kdy Naši nabíd­ku potvrdíte.

3.8 V pří­padě, že v rám­ci E‑shopu nebo v návrhu Objed­návky bude uve­de­na zjevně chyb­ná Cena, nejsme povin­ni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v pří­padě, kdy jste obdrželi potvrzení Objed­návky, a tedy doš­lo k uza­vření Smlou­vy. V takové situaci Vás budeme bezod­klad­ně kon­tak­to­vat a zašleme Vám nabíd­ku na uza­vření nové Smlou­vy v pozměněné podobě opro­ti Objed­návce. Nová Smlou­va je v takovém pří­padě uza­vře­na ve chvíli, kdy Naši nabíd­ku potvrdíte. V pří­padě, že Naši nabíd­ku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uza­vřené Smlou­vy odstoupit. Za zjev­nou chy­bu v Ceně se považu­je napřík­lad situ­ace, kdy Cena neod­povídá obvyk­lé ceně u jiných prode­jců nebo chy­bí či pře­bývá cifra.

3.9 V pří­padě, kdy dojde k uza­vření Smlou­vy, Vám vzniká závazek k zapla­cení Celkové ceny.

3.10 V něk­terých pří­padech umožňu­jeme na nákup Zboží využít sle­vu. Pro poskyt­nutí slevy je tře­ba, abyste v rám­ci návrhu Objed­návky vyplnili úda­je o této slevě do pře­dem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskyt­nu­to se slevou.

4.  Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

4.1 Cena je vždy uve­de­na v rám­ci E‑shopu, v návrhu Objed­návky a samozře­jmě ve Smlou­vě. V pří­padě roz­poru mezi Cenou uve­de­nou u Zboží v rám­ci E‑shopu a Cenou uve­de­nou v návrhu Objed­návky se uplat­ní Cena uve­dená v návrhu Objed­návky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlou­vě. V rám­ci návrhu Objed­návky je též uve­de­na Cena za dopravu, pří­pad­ně pod­mínky, kdy je dopra­va zdarma.

4.2 Celková cena je uve­de­na včet­ně DPH včet­ně vešk­erých poplatků stanovených zákonem.

4.3 Plat­bu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uza­vření Smlou­vy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést násle­du­jící­mi způsoby:

a.) Bankovním převo­dem. Infor­ma­ce pro prove­dení plat­by Vám zašleme v rám­ci potvrzení Objed­návky. V pří­padě plat­by bankovním převo­dem je Celková cena splat­ná do 7 dní od uza­vření smlouvy.

b.) Hotově při osob­ním odběru. Hotově lze hra­dit Zboží v pří­padě převzetí v sídle orga­ni­zace Ratolest Brno, z.s. V pří­padě plat­by hotově při osob­ním odběru je Celková cena splat­ná při převzetí Zboží.

4.4 Fak­tu­ra bude vys­tave­na v elek­tron­ické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslá­na na Vaši e‑mailovou adresu.

4.5 Vlast­nické prá­vo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V pří­padě plat­by bankovním převo­dem je Celková cena zapla­ce­na přip­sáním na Náš účet, v ostat­ních pří­padech je zapla­ce­na v okamžik prove­dení platby.

5.  Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci 

5.1 Zboží Vám bude doručeno způ­sobem dle Vaší vol­by, přičemž můžete vybírat z násle­du­jících možností:

a.) Osob­ní odběr v Našem sídle na adrese tří­da Kapitá­na Jaroše 7b, Brno, 602 00;

b.) Osob­ní odběr na výde­jních místech společnos­ti Zásilkovna;

c.) Doručení prostřed­nictvím dopravní společnos­ti Česká pošta;

5.2 Pokud neb­ude možné zboží doručit Vámi zvoleným způ­sobem, budeme Vás o tom neprodleně infor­mo­vat na Vaší e‑mailové adrese nebo telefonicky. 

5.3 Zboží je možné doručit pouze v rám­ci České republiky.

5.4 Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dos­tup­nos­ti a na zvoleném způ­sobu doručení a plat­by. Před­pok­lá­daná doba doručení Zboží Vám bude sděle­na v potvrzení Objed­návky. Doba uve­dená na E‑shopu je pouze ori­en­tační a může se lišit od skutečné doby dodání. V pří­padě osob­ního odběru na provo­zovně Vás vždy o možnos­ti vyzved­nutí Zboží budeme infor­mo­vat prostřed­nictvím e‑mailu.

5.5 Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povin­nost zkon­trolo­vat neporušenost obalu Zboží a v pří­padě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit doprav­ci a Nám. V pří­padě, že doš­lo k závadě na obalu, která svědčí o neo­právněné manip­u­laci a vstupu do zásilky, není Vaší povin­nos­tí Zboží od dopravce převzít.

5.6 V pří­padě, kdy porušíte svo­ji povin­nost převzít Zboží, s výjimk­ou pří­padů dle čl. 4 Pod­mínek, nemá to za následek porušení Naší povin­nos­ti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlou­vy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém pří­padě vzniká prá­vo od Smlou­vy odstoupit z důvo­du Vaše­ho pod­stat­ného porušení Smlou­vy. Pokud se rozhod­neme toho­to prá­va využít, je odstoupení účin­né v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlou­vy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, pří­pad­ně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

5.7 Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opako­vaně nebo jiným způ­sobem, než bylo ve Smlou­vě dohod­nu­to, je Vaší povin­nos­tí nahra­dit Nám nák­la­dy s tím­to opako­vaným doručením spo­jené. Plateb­ní úda­je pro zapla­cení těch­to nák­ladů Vám zašleme na Vaši e‑mailovou adresu uve­de­nou ve Smlou­vě a jsou splat­né 14 dnů od doručení e‑mailu.

5.8 Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V pří­padě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimk­ou pří­padů dle čl. 4 Pod­mínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedoš­lo. Pře­chod nebezpečí škody na Zboží pro Vás zna­mená, že od toho­to okamžiku nesete vešk­eré důsled­ky spo­jené se ztrá­tou, zničením, poškozením či jakýmkoli zne­hod­no­cením Zboží.

5.9 V pří­padě, že Zboží neby­lo v E‑shopu uve­de­no jako skla­dem a byla uve­de­na ori­en­tační doba dos­tup­nos­ti Vás budeme vždy infor­mo­vat v případě:

a.) mimořád­ného výpad­ku výro­by Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očeká­vanou dobu dos­tup­nos­ti nebo infor­ma­ce o tom, že neb­ude možné Zboží dodat;

b.) prodlení s dodáním Zboží od Naše­ho doda­vatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očeká­vanou dobu dodání.

5.10 V pří­padě, že neb­udeme schop­ni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uve­dené v potvrzení Objed­návky, a to z jakéhokoli důvo­du, jsme My i Vy oprávněni od Smlou­vy odstoupit.

6.  Práva z vadného plnění

6.1 Zaruču­jeme, že v době pře­chodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Pod­mínek je Zboží bez vad, zejmé­na pak, že:

a.) má vlast­nos­ti, které jsme si s Vámi dohod­nuli, a pokud neby­ly výslovně dohod­nu­ty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, pří­pad­ně takové, které lze s ohle­dem na povahu Zboží očekávat;

b.) je vhod­né pro úče­ly, které jsme uvedli nebo pro úče­ly, které jsou pro Zboží toho­to typu obvyklé;

c.) odpovídá jakosti nebo prove­dení dohod­nutého vzorku, pak­liže byla jakost nebo prove­dení stanove­na podle vzorku;

d.) je v odpoví­da­jícím množství a hmotnosti;

e.) splňu­je poža­davky na něj kladené právní­mi předpisy;

f.) není zatíženo právy třetích stran.

6.2 Prá­va a povin­nos­ti ohled­ně práv z vad­ného plnění se řídí přís­lušný­mi obec­ně závazný­mi právní­mi před­pisy (zejmé­na ustanovení­mi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občan­ského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.3 V pří­padě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejmé­na pokud neb­ude splně­na něk­terá z pod­mínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit Zboží reklam­o­vat zasláním e‑mailu či dopisu na Naše adresy uve­dené u Našich iden­ti­fikačních úda­jů. Pro rekla­maci můžete využít také vzorový for­mulář posky­to­vaný z Naší strany, který tvoří přílo­hu č. 1 Pod­mínek. V uplat­nění prá­va z vad­ného plnění je tře­ba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto vol­bu nemůžete násled­ně, s výjimk­ou pří­padů dle čl. 7.4, bez Naše­ho souh­la­su změnit. Rekla­maci vyřídíme v souladu s Vámi uplat­něným právem z vad­ného plnění. V pří­padě, že si nezvolíte řešení vady, máte prá­va uve­dená v čl. 7.5 i v situ­acích, kdy vad­né plnění bylo pod­stat­ným porušením Smlouvy.

6.4 Je-li vad­né plnění pod­stat­ným porušením Smlou­vy, máte násle­du­jící práva:

a.) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chy­bějící části Zboží;

b.) na odstranění vady opravou Zboží;

c.) na přiměře­nou sle­vu z Ceny;

d.) na odstoupení od Smlouvy.

V pří­padě, že zvolíte vyřešení dle bodů a.) nebo b.) a My vadu tak­to neod­straníme v přiměřené lhůtě, kter­ou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tím­to způ­sobem vadu neod­straníme vůbec, máte prá­va dle bodů c.) a d.), i když jste je v rám­ci rekla­mace původ­ně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neo­pravitel­ná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způ­sob odstranění vady.

6.5 Je-li vad­né plnění nepod­stat­ným porušením Smlou­vy, máte násle­du­jící práva:

a.) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chy­bějící části Zboží;

b.) na odstranění vady opravou Zboží;

c.) na přiměře­nou sle­vu z Ceny.

Pokud však vadu neod­straníme včas nebo odmít­neme vadu odstran­it, vzniká Vám prá­vo od Smlou­vy odstoupit. Odstoupit můžete také v pří­padě, kdy nemůžete Zboží řád­ně uží­vat pro opako­vaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším poč­tu vad Zboží.

6.6 V pří­padě pod­stat­ného i nepod­stat­ného porušení nemůžete odstoupit od Smlou­vy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v násle­du­jících případech:

a.) doš­lo-li ke změně stavu Zboží v důsled­ku prohlíd­ky za účelem zjištění vady;

b.) bylo-li Zboží použi­to ještě před objevením vady;

c.) neby­la-li nemožnost vrá­cení Zboží v nezměněném stavu způ­sobe­na Vaším jed­náním anebo Vaším opomenutím,

d.) doš­lo-li z Vaší strany před objevením vady k prode­ji, spotře­bování nebo pozměnění Zboží při obvyk­lém použití; pokud k tomu však doš­lo jen částečně, je Vaší povin­nos­tí tu část Zboží, kter­ou vrátit lze a v takovém pří­padě Vám neb­ude vrá­ce­na část Cen odpoví­da­jící Vaše­mu prospěchu z užití části Zboží.

6.7 Do 3 dnů od obdržení rekla­mace Vám na e‑mailovou adresu potvrdíme, že jsme rekla­maci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a před­pok­lá­danou dobu trvání vyřízení rekla­mace. Rekla­maci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhů­ta může být po naší vzá­jem­né dohodě prod­louže­na. Pokud lhů­ta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

6.8 O vyřízení rekla­mace Vás budeme infor­mo­vat e‑mailem. Pokud je rekla­mace oprávněná, náleží Vám náhra­da účel­ně vynaložených nák­ladů. Tyto nák­la­dy jste povin­ni prokázat, např. účtenka­mi či potvrzení­mi o ceně za dopravu. V pří­padě, že doš­lo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povin­nos­tí Nám původ­ní Zboží vrátit, nák­la­dy na toto vrá­cení však hradíme My.

6.9 V pří­padě, že jste pod­nikateli, je Vaší povin­nos­tí oznámit a vyt­knout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjis­tit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

6.10 V pří­padě, že jste spotřebi­tel, máte prá­vo uplatit prá­va z vad­ného plnění u vady, která se vyskytne u spotřeb­ního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

6.11 Ustanovení ohled­ně prá­va z vad se nepouži­jí v případě:

a.) Zboží, které je prodá­vané za nižší Cenu, na vadu, pro kter­ou byla nižší Cena ujednána;

b.) opotřebení Zboží způ­sobeného jeho obvyk­lým užíváním;

c.) použitého Zboží na vadu odpoví­da­jící míře používání nebo opotřebení, kter­ou Zboží mělo, když jste jej převzali;

d.) kdy to vyplývá z povahy Zboží.

7.  Odstoupení od smlouvy

7.1 K odstoupení od Smlou­vy, tedy k ukončení smlu­vního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způ­so­by uve­dený­mi v tom­to článku, pří­pad­ně v dalších ustanoveních Pod­mínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

7.2 V pří­padě, že jste spotřebi­tel, tedy oso­ba kupu­jící Zboží mimo rámec své pod­nika­tel­ské čin­nos­ti, máte v souladu s ustanovením §1829 občan­ského zákoníku prá­vo odstoupit od Smlou­vy bez udání důvo­du ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V pří­padě, že jsme uza­vřeli Smlou­vu, jejímž před­mětem je něko­lik druhů Zboží nebo dodání něko­li­ka částí Zboží, začíná tato lhů­ta běžet až dnem dodání posled­ní části Zboží, a v pří­padě, že jsme uza­vřeli Smlou­vu, na zák­ladě které Vám budeme Zboží dodá­vat pravidel­ně a opako­vaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlou­vy můžete odstoupit jakýmko­liv prokaza­tel­ným způ­sobem (zejmé­na zasláním e‑mailu nebo dopisu na Naše adresy uve­dené u Našich iden­ti­fikačních úda­jů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový for­mulář posky­to­vaný z Naší strany, který tvoří přílo­hu č. 2 Podmínek.

7.3 Ani jako spotřebi­tel však nemůžete od Smlou­vy odstoupit v pří­padech, kdy je před­mětem Smlouvy:

a.) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhů­ty pro odstoupení od Smlouvy;

b.) dodání alko­holick­ých nápo­jů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávis­lých na Naší vůli;

c.) Zboží, které bylo upraveno podle Vaše­ho přání nebo pro Vaši osobu;

d.) Zboží, které podléhá rych­lé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávrat­ně smíseno s jiným;

e.) Zboží v uza­vřeném obalu, které bylo z obalu vyňa­to a z hygien­ick­ých důvodů jej není možné vrátit;

f.) dodáv­ka zvukové nebo obra­zové nahrávky nebo počí­tačového pro­gra­mu, pokud doš­lo k porušení původ­ního obalu;

g.) dodáv­ka novin, peri­odik nebo časopisů;

h.) dodání dig­itál­ního obsahu, pokud nebyl dodán na hmot­ném nosiči a byl dodán s Vaším před­chozím výslovným souh­lasem před uplynutím lhů­ty pro odstoupení od Smlou­vy a My jsme Vám sdělili, že nemáte prá­vo na odstoupení od Smlouvy.

7.4 Lhů­ta k odstoupení dle čl. 2 Pod­mínek se považu­je za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete ozná­mení, že od Smlou­vy odstupujete.

7.5 V pří­padě odstoupení od Smlou­vy Vám bude Cena vrá­ce­na do 14 dnů ode dne účin­nos­ti odstoupení na účet, ze kterého byla přip­sá­na, pří­pad­ně na účet zvolený odstoupení od Smlou­vy. Část­ka však neb­ude vrá­ce­na dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že doš­lo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vrace­jte čisté, pokud možno včet­ně orig­inál­ního obalu.

7.6 V pří­padě odstoupení od Smlou­vy dle čl. 2 Pod­mínek jste povin­ní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete nák­la­dy spo­jené s navrá­cením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, aby­chom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpoví­da­jící nejlevnější­mu nabízené­mu způ­sobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V pří­padě odstoupení z důvo­du, že My porušíme uza­vře­nou Smlou­vu, hradíme i nák­la­dy spo­jené s navrá­cením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpoví­da­jící nejlevnější­mu nabízené­mu způ­sobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

7.7 Odpovídáte Nám ško­du v pří­padech, kdy bude Zboží poškozeno v důsled­ku Vaše­ho nakládání s ním jinak, než je nut­né s ním naklá­dat s ohle­dem na jeho povahu a vlast­nos­ti. Způ­sobe­nou ško­du Vám v takovém pří­padě vyúč­tu­jeme poté, co Nám Zboží bude vrá­ceno a splat­nost vyúč­to­vané částky je 14 dní. V pří­padě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z tit­u­lu nák­ladů započíst na Vaši pohledávku na vrá­cení Ceny.

7.8 My jsme oprávněni odstoupit od Smlou­vy kdyko­liv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud exis­tu­jí objek­tivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejmé­na důvody na straně třetích osob nebo důvody spočí­va­jící v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uve­dené v čl. 9. Pod­mínek. Můžeme také od Smlou­vy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objed­návce záměrně nesprávné infor­ma­ce. V pří­padě, že nakupu­jete zboží v rám­ci své pod­nika­tel­ské čin­nos­ti, tedy jako pod­nika­tel, jsme oprávněni od Smlou­vy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

8.  Řešení sporů se spotřebiteli

8.1 Nejsme ve vztahu ke kupu­jícím vázáni žád­ný­mi kodexy chování ve smys­lu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občan­ského zákoníku.

8.2 Vyři­zování stížnos­tí spotřebitelů zajišťu­jeme prostřed­nictvím elek­tron­ické adresy galerie@ratolest.cz. Infor­ma­ci o vyřízení stížnos­ti zašleme na elek­tron­ick­ou adresu kupujícího.

8.3 K mimosoud­ní­mu řešení spotřebi­tel­ských sporů ze Smlou­vy je přís­lušná Česká obchod­ní inspekce, se sídlem Štěpán­ská 567/15, 120 00 Pra­ha 2, IČ: 000 20 869, inter­ne­tová adresa: http://www.coi.cz. Plat­for­mu pro řešení sporů on-line nacháze­jící se na inter­ne­tové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodá­va­jícím a kupu­jícím, který je spotřebitelem, z kup­ní smlou­vy uza­vřené elek­tron­ick­ý­mi prostředky.

8.4 Evrop­ské spotřebi­tel­ské cen­trum Česká repub­li­ka, se sídlem Štěpán­ská 567/15, 120 00 Pra­ha 2, inter­ne­tová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kon­tak­t­ním místem podle Nařízení Evrop­ského par­la­men­tu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. květ­na 2013, o řešení spotřebi­tel­ských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směr­nice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebi­tel­ských sporů on-line).

9.  Závěrečná ustanovení

9.1 Pokud Náš a Váš právní vztah obsahu­je mez­inárod­ní prvek (tedy napřík­lad budeme zasílat zboží mimo území České repub­liky), bude se vztah vždy řádit právem České repub­liky. Pokud jste však spotřebitelé, nej­sou tím­to ujed­náním dotče­na Vaše prá­va ply­noucí z právních předpisů.

9.2 Vešker­ou písem­nou kore­spon­den­ci si s Vámi budeme doručo­vat elek­tron­ick­ou poš­tou. Naše e‑mailová adresa je uve­de­na u Našich iden­ti­fikačních úda­jů. My budeme doručo­vat kore­spon­den­ci na Vaši e‑mailovou adresu uve­de­nou ve Smlou­vě nebo přes kter­ou jste nás kontaktovali.

9.3 Smlou­vu je možné měnit pouze na zák­ladě naší písem­né dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Pod­mínky, tato změ­na se však nedotkne již uza­vřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uza­vře­ny po účin­nos­ti této změny. 

9.4 V pří­padě vyšší moci nebo událostí, které nelze před­ví­dat (přírod­ní katas­tro­fa, pan­demie, provozní poruchy, výpad­ky sub­do­da­vatelů apod.), neneseme odpověd­nost za ško­du způ­sobe­nou v důsled­ku nebo sou­vis­losti s pří­pady vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy prá­vo od Smlou­vy odstoupit.

9.5 Přílo­hou Pod­mínek je vzorový for­mulář pro rekla­maci a vzorový for­mulář pro odstoupení od Smlouvy.

9.6 Smlou­va včet­ně Pod­mínek je archivová­na v elek­tron­ické podobě u Nás, ale není Vám přís­tup­ná. Vždy však tyto Pod­mínky a potvrzení Objed­návky se shrnutím Objed­návky obdržíte e‑mailem a budete tedy mít vždy příst­up ke Smlou­vě i bez Naší součin­nos­ti. Doporuču­jeme vždy potvrzení Objed­návky a Pod­mínky uložit.

9.7 Tyto Pod­mínky nabý­va­jí účin­nos­ti 2. 6. 2022.

10. Přílo­ha č. 1 – For­mulář pro reklamaci

11. Přílo­ha č. 2 – For­mulář pro odstoupení od Smlouvy