Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní pojmy a ustanovení

1.1 Správcem osob­ních úda­jů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evrop­ského par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyz­ick­ých osob v sou­vis­losti se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů (dále jen: „GDPR”) je Ratolest Brno, z.s. IČ 65348893 se sídlem tří­da Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno – Černá Pole (dále jen: „My“, „Nás“, „Naše“, „Nám“).

1.2 Naše kon­tak­t­ní úda­je jsou:

a.) adresa: tří­da Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno – Černá Pole

b.) e‑mail: ratolest@ratolest.cz

c.) tele­fon: +420 773 826 837

1.3 Pokud v tom­to tex­tu mlu­víme o „našem webu,“ máme tím na mys­li stránky www.galerieratolest.cz.

1.4 Osob­ní­mi úda­ji se rozumí vešk­eré infor­ma­ce o iden­ti­fiko­vané nebo iden­ti­fiko­vatel­né fyz­ické osobě; iden­ti­fiko­vatel­nou fyz­ick­ou osobou je fyz­ická oso­ba, kter­ou lze pří­mo či nepří­mo iden­ti­fiko­vat, zejmé­na odkazem na určitý iden­ti­fiká­tor, napřík­lad jméno, iden­ti­fikační čís­lo, lokační úda­je, síťový iden­ti­fiká­tor nebo na jeden či více zvlášt­ních prvků fyz­ické, fyzi­o­log­ické, genet­ické, psy­chické, eko­nom­ické, kul­turní nebo společen­ské iden­ti­ty této fyz­ické osoby.

1.5 Nej­men­o­vali jsme pověřence pro ochranu osob­ních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Aby­chom mohli splnit naše závazky vůči Vám, musíme zpra­cov­á­vat něk­teré Vaše osob­ní úda­je. Všech­ny tyto úda­je jste nám poskytli při návštěvě naše­ho webu a při vytváření objednávky.

2.2 Pokud jste náš web pouze navštívili, ale neprovedli jste objed­návku, tak osob­ní­mi úda­ji mys­líme zejmé­na Vaši IP adresu, typ zařízení, oper­ační sys­tém a aktiv­i­tu na našem webu. Tyto infor­ma­ce sle­du­jeme, aby­chom mohli lépe přizpů­so­bit náš web Vašim potře­bám. Tyto infor­ma­ce získáváme pomocí tzv. cook­ies. O tom, jaké konkrét­ní cook­ies jsou na našem webu nas­tave­ny a jak s nimi pra­co­v­at popisu­jeme níže v kapitole

2.3 Pokud jste přes náš web vytvořili objed­návku, tak osob­ní­mi úda­ji mys­líme úda­je z bodu 2 a dále všech­ny úda­je, které jste vyplnili do objed­návkového for­muláře, zejmé­na jméno, příj­mení a bydliště, tele­fon­ní čís­lo a e‑mailovou adresu. Tyto úda­je jsou nezbyt­ně nut­né k naplnění našich závazků vůči Vám.

3. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

3.1 Vaše osob­ní úda­je zpra­cov­áváme z něko­li­ka zákon­ných důvodů:

a.) Aby­chom mohli naplnit smlou­vu uza­vře­nou mezi Vámi a Námi, tedy aby­chom Vám mohli doručit zboží, které jste si na našem webu objed­nali a řešit pří­pad­né rekla­mace apod. Bez zpra­cov­ání Vašich osob­ních úda­jů, neb­udeme moci tuto smlou­vu naplnit.

b.) Aby­chom Vám mohli posílat mar­ketingovou komu­nikaci o novinkách spo­jených s Galer­ií Ratolest. Zároveň Vám díky tomu, můžeme posílat infor­ma­ce o tom, jak byly Vaše peníze využi­ty při posky­tování služeb orga­ni­zace Ratolest Brno, z.s. Nikdy Vám nepošleme více 4 mar­ketingové e‑maily za jeden kalendářní rok.

3.2 Nepoužíváme žád­ný soft­ware ani další nástro­je určené pro auto­mat­ické indi­viduál­ní rozhodování. To zna­mená, že žád­ný algo­rit­mus ani pro­gram na zák­ladě Vašich osob­ních úda­jů sám nerozho­du­je o tom, jaké služ­by či pro­duk­ty budou Vám nabíd­nu­ty ani za jak­ou cenu.

4. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

4.1 Vaše osob­ní úda­je uchováváme:

a.) po dobu nezbyt­nou k výkonu práv a povin­nos­tí vyplý­va­jících ze smlu­vního vztahu mezi Vámi a Námi a uplatňování nároků z těch­to smlu­vních vztahů ne však déle než po dobu 5 let od ukončení smlu­vního vztahu).

b.) po dobu, než je odvolán souh­las se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů pro úče­ly mar­ketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osob­ní úda­je zpra­cov­ávány na zák­ladě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osob­ních úda­jů správce osob­ní úda­je vymaže.

5. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

5.1 Aby­chom mohli naplnit naše závazky vůči Vám, je možné, že budeme muset něk­teré Vaše osob­ní úda­je pře­dat dalším osobám. Zejmé­na se může jed­nat o:

a.) Kurýrní a doručo­vací společnosti

b.) Externí účet­ní firmy

5.2 Vaše osob­ní úda­je nikdy neb­udeme posky­to­vat třetím stranám za účelem mar­ketingu jejich zboží a služeb.

5.3 Při zpra­cov­ání Vašich osob­ních úda­jů je možné, že Vaše osob­ní úda­je poskyt­neme fir­mám, které provozu­jí servery mimo území EU. Šlo by výhrad­ně o společnos­ti provozu­jící mailin­gové nebo cloudové služ­by. Bez toho­to předání úda­jů bychom Vám nemohli buď­to poskyt­nout naše služ­by nebo bychom Vám nemohli zasílat mar­ketingové infor­ma­ce. O odvolání svolení zpra­cov­á­vat Vaše osob­ní úda­je pro úče­ly mar­ketingu můžete vždy požá­dat na e‑mailové adrese galerie@ratolest.cz a my Vám vždy vyhovíme a Vaše osob­ní úda­je smažeme z naší data­báze určené pro mar­ketingovou komu­nikaci do 5 pra­cov­ních dní od při­jetí Vaší žádosti.

6. Jaká jsou Vaše práva?

6.1 Za pod­mínek stanovených v GDPR máte

a.) prá­vo na příst­up ke svým osob­ním úda­jům dle čl. 15 GDPR,

b.) prá­vo opravu osob­ních úda­jů dle čl. 16 GDPR, popří­padě omezení zpra­cov­ání dle čl. 18 GDPR.

c.) prá­vo na výmaz osob­ních úda­jů dle čl. 17 GDPR.

d.) prá­vo vznést námitku pro­ti zpra­cov­ání dle čl. 21 GDPR a

e.) prá­vo na přenositel­nost úda­jů dle čl. 20 GDPR.

f.) prá­vo odvolat souh­las se zpra­cov­áním písem­ně nebo elek­tron­icky na adresu nebo e‑mail správce uve­dený v čl. III těch­to podmínek.

6.2 Kterékoli z těch­to práv můžete uplat­nit tím, že nám napíšete na adresu galerie@ratolest.cz.

6.3 Dále máte prá­vo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osob­ních úda­jů v pří­padě, že se dom­níváte, že bylo porušeno Vaší prá­vo na ochranu osob­ních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Dbáme na bezpečí Vašich osob­ních úda­jů. Vešk­eré Vaše osob­ní úda­je ukládáme pouze u prověřených posky­to­vatelů v zašifrované podobě. K těm­to úda­jům mají příst­up pouze pověřené oso­by z orga­ni­zace Ratolest Brno, z.s. a to na zák­ladě přih­lášení pomocí bezpečného hes­la a po dvoufá­zovém ověření totožnos­ti. Vešk­eré tištěné doku­men­ty obsahu­jící osob­ní úda­je jsou bezpečně ulože­ny v sídle orga­ni­zace Ratolest Brno, z.s.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním objed­návky z inter­ne­tového objed­návkového for­muláře potvrzu­jete, že jste sezná­meni s pod­mínka­mi ochrany osob­ních úda­jů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmi­to pod­mínka­mi souh­lasíte zaškrt­nutím souh­la­su prostřed­nictvím inter­ne­tového for­muláře. Zaškrt­nutím souh­la­su potvrzu­jete, že jste sezná­meni s pod­mínka­mi ochrany osob­ních úda­jů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3 Jsme oprávněni tyto zásady měnit. Novou verzi zásad ochrany osob­ních úda­jů bychom v takovém pří­padě zveře­jnili na našich inter­ne­tových stránkách www.galerieratolest.cz, pří­pad­ně Vám je zašleme na e‑mailovou adresu, kter­ou jste Nám poskytli.

8.4 Tyto pod­mínky nabý­va­jí účin­nos­ti dnem 25. 5. 2022.