Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní pojmy a ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ratolest Brno, z.s. IČ 65348893 se sídlem třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno – Černá Pole (dále jen: „My“, „Nás“, „Naše“, „Nám“).

1.2 Naše kontaktní údaje jsou:

a.) adresa: třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno – Černá Pole

b.) e‑mail: ratolest@​ratolest.​cz

c.) telefon: +420 773 826 837

1.3 Pokud v tomto textu mluvíme o „našem webu,“ máme tím na mysli stránky www​.galerieratolest​.cz.

1.4 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.5 Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Abychom mohli splnit naše závazky vůči Vám, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Všechny tyto údaje jste nám poskytli při návštěvě našeho webu a při vytváření objednávky.

2.2 Pokud jste náš web pouze navštívili, ale neprovedli jste objednávku, tak osobními údaji myslíme zejména Vaši IP adresu, typ zařízení, operační systém a aktivitu na našem webu. Tyto informace sledujeme, abychom mohli lépe přizpůsobit náš web Vašim potřebám. Tyto informace získáváme pomocí tzv. cookies. O tom, jaké konkrétní cookies jsou na našem webu nastaveny a jak s nimi pracovat popisujeme níže v kapitole

2.3 Pokud jste přes náš web vytvořili objednávku, tak osobními údaji myslíme údaje z bodu 2 a dále všechny údaje, které jste vyplnili do objednávkového formuláře, zejména jméno, příjmení a bydliště, telefonní číslo a e‑mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytně nutné k naplnění našich závazků vůči Vám.

3. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

3.1 Vaše osobní údaje zpracováváme z několika zákonných důvodů:

a.) Abychom mohli naplnit smlouvu uzavřenou mezi Vámi a Námi, tedy abychom Vám mohli doručit zboží, které jste si na našem webu objednali a řešit případné reklamace apod. Bez zpracování Vašich osobních údajů, nebudeme moci tuto smlouvu naplnit.

b.) Abychom Vám mohli posílat marketingovou komunikaci o novinkách spojených s Galerií Ratolest. Zároveň Vám díky tomu, můžeme posílat informace o tom, jak byly Vaše peníze využity při poskytování služeb organizace Ratolest Brno, z.s. Nikdy Vám nepošleme více 4 marketingové e‑maily za jeden kalendářní rok.

3.2 Nepoužíváme žádný software ani další nástroje určené pro automatické individuální rozhodování. To znamená, že žádný algoritmus ani program na základě Vašich osobních údajů sám nerozhoduje o tom, jaké služby či produkty budou Vám nabídnuty ani za jakou cenu.

4. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

4.1 Vaše osobní údaje uchováváme:

a.) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů ne však déle než po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

b.) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

5.1 Abychom mohli naplnit naše závazky vůči Vám, je možné, že budeme muset některé Vaše osobní údaje předat dalším osobám. Zejména se může jednat o:

a.) Kurýrní a doručovací společnosti

b.) Externí účetní firmy

5.2 Vaše osobní údaje nikdy nebudeme poskytovat třetím stranám za účelem marketingu jejich zboží a služeb.

5.3 Při zpracování Vašich osobních údajů je možné, že Vaše osobní údaje poskytneme firmám, které provozují servery mimo území EU. Šlo by výhradně o společnosti provozující mailingové nebo cloudové služby. Bez tohoto předání údajů bychom Vám nemohli buďto poskytnout naše služby nebo bychom Vám nemohli zasílat marketingové informace. O odvolání svolení zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu můžete vždy požádat na e‑mailové adrese galerie@​ratolest.​cz a my Vám vždy vyhovíme a Vaše osobní údaje smažeme z naší databáze určené pro marketingovou komunikaci do 5 pracovních dní od přijetí Vaší žádosti.

6. Jaká jsou Vaše práva?

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

a.) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b.) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

c.) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

d.) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

e.) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

f.) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e‑mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2 Kterékoli z těchto práv můžete uplatnit tím, že nám napíšete na adresu galerie@​ratolest.​cz.

6.3 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Dbáme na bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje ukládáme pouze u prověřených poskytovatelů v zašifrované podobě. K těmto údajům mají přístup pouze pověřené osoby z organizace Ratolest Brno, z.s. a to na základě přihlášení pomocí bezpečného hesla a po dvoufázovém ověření totožnosti. Veškeré tištěné dokumenty obsahující osobní údaje jsou bezpečně uloženy v sídle organizace Ratolest Brno, z.s.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3 Jsme oprávněni tyto zásady měnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů bychom v takovém případě zveřejnili na našich internetových stránkách www​.galerieratolest​.cz, případně Vám je zašleme na e‑mailovou adresu, kterou jste Nám poskytli.

8.4 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2022.