Úvodní fotografie Galerie Ratolest – dva obrazy na stojanech

GALERIE RATOLEST – UMĚNÍ(M) POMÁHAT

Galerie Ratolest je bene­fiční online galerie, která vznikla v roce 2008. Jejím prostřed­nictvím si můžete zak­oupit autorská díla zave­dených i začí­na­jících umělkyň a uměl­ců, kteří se rozhodli svý­mi obrazy pod­pořit dobrou věc – prá­ci neziskové orga­ni­zace Ratolest Brno.

Hlavní myšlenk­ou Galerie Ratolest je „umění(m) pomáhat“ – tedy prostřed­nictvím prode­je a pronáj­mu uměleck­ých děl pod­porovat děti, mladé lidi a celé rodiny z pro­gramů Ratolesti Brno. Vešk­erý výtěžek galerie jde právě na čin­nost této organizace.

Nabízená díla si můžete prohléd­nout online, z pohodlí vlast­ního domo­va; v pří­padě záj­mu vám připravíme „výs­tavu na míru“, kdy si můžete vybraná díla prohléd­nout i na vlast­ní oči, v našich pros­torách v cen­tru Brna u Moravského náměstí.

NEJNOVĚJŠÍ DÍLA

1000 

2000 

2000 

1500 

3000 

DÍKY VÁM POMÁHÁME FINANCOVAT ŠŤASTNÉ KONCE

Nezisková orga­ni­zace Ratolest Brno už od roku 1995 pomáhá ohroženým dětem, mladým lidem i celým rod­inám řešit nepříznivé živ­ot­ní situ­ace nebo se jim úplně vyh­nout. Ročně pomůže více než pěti stovkám dětí a jejich rodin žít kval­it­nější živ­ot a začlen­it se do společnosti.

Svým náku­pem v bene­fiční Galerii Ratolest umožníte další prá­ci této orga­ni­zace a uděláte radost hned dvakrát – sobě i klien­tkám a klien­tům organizace.

Více infor­ma­cí o tom, jak pomáháme se dočtete zde.

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ GALERIE RATOLEST!

Ať už s tvor­bou umění začínáte nebo se umělecké tvor­bě věnu­jete dlouhá léta, rádi vaše díla zařadíme do naše­ho port­fo­lia, které čítá na více než dvě stě děl od téměř sed­mdesáti autorek a autorů.

Získáte možnost se zviditel­nit a zároveň pomo­ci dobré věci. Máte zájem?